. 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

 1. OGÓLNE ZASADY

 

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) regulują zasady realizacji zamówień i sprzedaży produktów przez spółkę Vestima z o. o. z siedzibą w Legionowie.
 2. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży oraz związanych z nimi umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy spółką Vestima z o. o. z siedzibą w Legionowie a Kupującymi oferowane przez nią produkty, o ile umowy te nie stanowią inaczej.
 3. Użyte w dalszej części niniejszych OWS określenia oznaczają:
  1. „Kupujący” - kontrahenta dokonującego od Sprzedającego zakupów produktów lub usług. Niniejsze OWS stosuje się tylko do kontrahentów (przedsiębiorców zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego) nie będących Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
  2. „OWS” - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wraz ze zmianami i wszystkimi załącznikami;
  3. „Produkt” - produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot działalności gospodarczej Sprzedającego i w powyższym zakresie objęte ofertą handlową Sprzedającego;
  4. „Przewoźnik” – kurier, firma transportowa lub spedycyjna;
  5. Reklamacja” – zastrzeżenia Kupującego do ilości lub jakości wydanego Produktu;
  6. „Sprzedający” - spółkę Vestima Sp. z o. o. z siedzibą w Legionowie, przy
   Strużańskiej 7A, numer KRS 520776494 NIP: 5361958916, Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
  7. „Strony” - Sprzedającego i Kupującego.

 

 1. ZAMÓWIENIA

 

 1. Kupujący może składać zamówienia pisemnie, za pośrednictwem poczty e-mail, a także osobiście.
 2. Zamówienie osobiste powinno być potwierdzone pismem i opatrzone podpisem osoby składającej zamówienie.
 3. W sytuacji dysponowania przez Sprzedającego zamawianym asortymentem:
  1. Zamówienia złożone i potwierdzone przez Sprzedającego w dniu roboczym do godz. 13:00 będą realizowane tego samego dnia;
  2. Zamówienia złożone i potwierdzone przez Sprzedającego w dniu roboczym po godz. 13:00 będą realizowane następnego dnia roboczego.
  3. Zamówienia złożone w dniu wolnym od pracy traktowane będą jak Zamówienia opisane w punkcie II.3.b
 4. W przypadku braku towaru w magazynie, Sprzedający poinformuje Kupującego o możliwym terminie dostawy. W takim wypadku zamówienie będzie realizowane po zaakceptowaniu przez Kupującego wskazanego terminu.
 5. Asortyment Sprzedającego dostarczany jest Kupującemu po cenach wskazanych w cenniku lub w ofercie handlowej, obowiązującym/ej na dzień złożenia zamówienia.
 6. Wszelkie rabaty od cen cennikowych potwierdzane są pisemnie, w ofercie handlowej wysyłanej do Kupującego mailem przez przedstawiciela Sprzedającego.
 7. Sprzedający dostarcza towar Kupującemu za pośrednictwem uzgodnionego Przewoźnika. Kupujący ma również możliwość odebrania towaru osobiście, bezpośrednio z magazynu Sprzedającego. Kupujący ponosi wszelkie koszty i ryzyko transportu
 8. Kupujący jest obowiązany wpłacić kwotę rachunku (dokumentu) w terminie po czym niezwłocznie odebrać zamówiony towar (transport obcy lub własny).
 9. W przypadku niewykonania obowiązku zapłaty i odbioru towaru (transport obcy lub własny), Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami zamówienia, dostawy i magazynowania towaru za okres od dnia złożenia zamówienia.
 10. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie zapłaty, Sprzedający skieruje do Kupującego wezwanie i wyznaczy dodatkowy termin na zapłatę i odbiór zamówienia, nie dłuższy niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Sprzedający może od umowy odstąpić z prawem dochodzenia od Kupującego zwrotu kosztów, o których mowa w punkcie II.9.
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie i inne szkody będące następstwem siły wyższej lub działań czy zaniechań Przewoźnika, a także dostawców Sprzedającego.
 12. Kupujący jest zobowiązany wskazać osobę upoważnioną do odbioru Produktu mailowo, telefonicznie lub w formie pisemnej na dowolnym etapie realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku dostarczenie Produktu nastąpi na adres wskazany w zamówieniu, do rąk Kupującego, domownika lub osoby czynnej w lokalu. Wszelkie ryzyka, w szczególności ryzyka dotyczące uszkodzenia lub przypadkowej utraty Produktu (w tym zagubienie Produktu przez odbierającego w imieniu Klienta) przechodzą na Klienta w momencie doręczenia Produktu w sposób zgodny z powyższymi postanowieniami.
 13. Regulacje dotyczące zamawiania realizacji usług serwisowych znajdują się w odrębnym dokumencie, pod nazwą Ogólne Warunki Serwisu.

 

 • ZWROTY

 1. Dostarczony produkt może zostać zwrócony Sprzedającemu wyłącznie za pisemną lub złożoną w formie wiadomości e-mail zgodą Sprzedającego.
 2. W przypadku uszkodzeń mechanicznych dostarczonych przez Przewoźnika towarów, Kupujący powinien w pierwszej kolejności zgłosić reklamację Przewoźnikowi, powiadamiając o tym Sprzedającego.
 3. Produkt odesłany przez Kupującego bez pisemnej zgody Sprzedającego będzie:
  1. Odsyłany do Kupującego, na jego koszt, lub
  2. Zatrzymany przez Sprzedającego jako zabezpieczenie należności wynikających z jego sprzedaży na rzecz Kupującego.
 4. W przypadku określonym w punkcie III.3.b. Sprzedający będzie obciążać Kupującego opłatą za składowanie produktu w wysokości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień składowania (objętościowo przeliczając na euro paletę), liczoną od dnia przyjęcia produktu na magazyn przez Sprzedającego.
 5. Zwrotów i odbiorów, o których mowa w punktach poprzedzających, Kupujący dokonuje na własny koszt i ryzyko.
 6. Zwrot produktów na podstawie niniejszego punktu III. jest dopuszczalny pod warunkiem, że produkty są nowe, nigdy nie instalowane, nie użytkowane, nie pochodzą z ekspozycji i są zapakowane w oryginalne opakowania.
 7. Zwroty produktów nie są dopuszczalne w przypadku produktów polakierowanych oraz produktów niestandardowych, tj. w szczególności produktów w wykonaniu specjalnym, zamawianych i/lub wytwarzanych specjalnie na życzenie Kupującego.

 

 1. GWARANCJA

 2. Szczegółowe zasady gwarancji opisane są w odrębnym dokumencie, pod nazwą Ogólne Warunki Gwarancji.

 

 1. REKLAMACJE

 2. Ilość i jakość dostarczanych produktów powinny zostać sprawdzone w trakcie dostawy i porównane z dołączonym dokumentem WZ.
 3. Reklamacje Kupującego, dotyczące:
  1. Ilości dostarczonego produktu będą rozpatrywane, jeśli zostaną zgłoszone Sprzedającemu na piśmie lub w formie wiadomości e-mail nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od daty dostawy towaru.
  2. Jakości dostarczonego produktu będą rozpatrywane, jeśli zostaną zgłoszone Sprzedającemu na piśmie lub w formie wiadomości e-mail nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty dostawy towaru.
 4. Reklamacje zgłoszone po w/w terminach nie będą rozpatrywane – odpowiedzialność Sprzedającego dotycząca ilości i jakości Produktu wówczas wygasa. Powyższe nie uchybia postanowieniom dot. gwarancji.
 5. Reklamacjom ilościowym i jakościowym nie podlegają Produkty, które zostały zainstalowane, zamontowane lub w stosunku do których dokonano jakichkolwiek zmian.
 6. Realizacja uznanej przez Sprzedającego Reklamacji polega na uzupełnieniu braków ilościowych lub wymianie wadliwych jakościowo Produktów na wolne od wad w terminie standardowym – 14 dni roboczych. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony, o czym Kupujący zostanie poinformowany również z zachowaniem terminu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnienia dostawy, nałożone na Kupującego kary umowne, czy jakiekolwiek inne szkody finansowe Kupującego.

 

 1. PŁATNOŚCI

 

 1. Cena, sposób zapłaty, termin płatności, waluta i numer rachunku bankowego Sprzedającego wskazane są na fakturze. W przypadku dochodzenia należności wyrażonej w walucie obcej przed sądem, Sprzedający może dochodzić równowartości kwoty wskazanej na fakturze przeliczonej na złotówki według kursu z dnia wymagalności roszczenia.
 2. Jeśli termin płatności wskazany na fakturze jest wcześniejszy niż termin doręczenia faktury, termin płatności wynosi siedem dni od dnia doręczenia faktury.
 3. Dopuszczalne są następujące formy zapłaty: przelew przed dostawą (przedpłata), gotówka, przelew w uzgodnionym z Kupującym odroczonym terminie płatności.
 4. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania konta Sprzedającego.
 5. W przypadku niezapłacenia w terminie faktury przez Kupującego, Sprzedający ma prawo:
  1. naliczyć Kupującemu maksymalne odsetki ustawowe,
  2. wstrzymać dostawy dla Kupującego do czasu uregulowania zaległych płatności,
  3. zgłosić należność do windykacji zewnętrznej,
  4. zmienić odroczony termin płatności przy kolejnych dostawach dla Kupującego na: przedpłatę lub gotówkę.
 6. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w punkcie VI.4.c. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania udzielonego wcześniej rabatu. W tej sytuacji Sprzedający obciąży Kupującego fakturą, której kwota stanowić będzie równowartość udzielonego rabatu. Dodatkowo Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami windykacji zewnętrznej.
 7. Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedanych towarów, aż do czasu uiszczenia całej ceny przez Kupującego.
 8. Złożenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowego dokonania zapłaty ceny za dostarczony towar.

 

 • POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie oferty towarów, a także zmiany specyfikacji technicznej sprzedawanych towarów. Sprzedający nie gwarantuje dostępności jakiegokolwiek towaru ze znajdujących się w ofercie Sprzedającego i w związku z powyższym nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji zamówień złożonych na towary znajdujące się w aktualnej ofercie. O fakcie braku możliwości realizacji zamówienia Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego.
 2. Sprzedający nie akceptuje żadnych Ogólnych Warunków Zakupu, które mogłyby być stosowane przez Kupującego.
 3. Zamówienie oraz opisane w OWS zobowiązania Stron są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim. Kupujący niniejszym poddaje się jurysdykcji sądów powszechnych w Polsce. Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych dotycząca zawierania umów w zakresie międzynarodowej sprzedaży towarów niniejszym nie ma zastosowania. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 4. W przypadku spraw spornych sądem właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego